Menu

Limited English Proficiency Services

 

English

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-472-2363 (TTY: 711).

Español

ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-472-2363 (TTY: 711).


Hmong

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-800-472-2363 (TTY: 711).

繁體中文

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-472-2363(TTY:711)。

Deutsch

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-800-472-2363 (TTY: 711).

الدارجة

 ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-008-274-3632 (رقم هاتف الصم والبكم-711).

Русский

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-472-2363 (телетайп: 711).

한국어

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-472-2363 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.

Tiếng Việt

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-472-2363 (TTY: 711).

Deitsch

Wann du Deitsch schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-800-472-2363 (TTY: 711).


ພາສາລາວ

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-800-472-2363 (TTY: 711).

français

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-800-472-2363 (ATS : 711).

polski

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-800-472-2363 (TTY: 711).


हिन्दी

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-472-2363 (TTY: 711) पर कॉल करें।


shqipe

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në 1-800-472-2363 (TTY: 711).

Tagalog

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-472-2363 (TTY: 711).


Oroomiffa

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.  Bilbilaa 1-800-472-2363 (TTY: 711).